ZNPK wzywa do pilnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości ws stawek

05.06.2013

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 30 maja 2013 roku w sprawie C-512/10 stwierdzającym uchybieniom Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezgodności z prawem unijnym szeregu polskich przepisów mających kluczowy wpływ na wysokość stawek dostępu, ZNPK oczekuje od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pilnego wdrożenia postanowień przedmiotowego wyroku poprzez jak najszybsze dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnych.

ZNPK od wielu lat wskazuje bardzo wysokie i stale rosnące stawki dostępu jako jedną z głównych barier w rozwoju konkurencyjnego polskiego rynku transportu kolejowego. Poprzez system stawek dostępu przewoźnicy kolejowi ponoszą aż 70% kosztów utrzymania infrastruktury kolejowej, podczas gdy nasi drogowi konkurenci – ledwie 30%. Powoduje to skrajną dysproporcję w szansach rozwojowych dla obydwóch gałęzi transportu i w rezultacie wiele ładunków, które mogłyby być transportowane koleją, trafia na tiry rozjeżdżające polskie drogi.
Jedną z głównych przyczyn zbyt wysokich stawek dostępu są regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14/WE, „opłaty za minimalny pakiet dostępu i dostęp do torów w celu obsługi urządzeń zostaną ustalone po koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami”. Tymczasem polscy przewoźnicy – poza kosztami bezpośrednimi zarządcy - muszą ponosić szereg kosztów pośrednich, w tym: amortyzację, koszty finansowe oraz szereg innych kosztów, które w żaden sposób nie mogą być uznane jako koszty bezpośrednie w rozumieniu w/w dyrektywy.
Związek od wielu lat konsekwentnie domaga się obniżenia stawek dostępu. Wielokrotnie – zarówno w pismach kierowanych do polskich, jak i europejskich władz - wskazywaliśmy na bezprawne zaliczanie do bazy kosztowej PKP PLK amortyzacji, kosztów finansowych (inwestycje finansowane na kredyt), kosztów przejazdów kolejowo-drogowych, utrzymania pasów przeciwpożarowych oraz innych nieuzasadnionych kosztów zarządcy. Polskie władze od długiego czasu były więc świadome niezgodności polskiego prawa z obowiązującymi nas dyrektywami. W związku z tym wyrok Trybunału w żaden sposób nie może być dla polskich władz zaskakujący i musi być jak najszybciej wykonany, tym bardziej, że postępowanie w tej sprawie przed Trybunałem trwało kilku lat.
Brak wdrożenia powyższego może skutkować – poza dalszym spadkiem znaczenia transportu kolejowego spowodowanym nieuzasadnionymi, nadmiernymi stawkami – kolejną skargą przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Logiczną konsekwencją ewentualnych zaniechań RP będzie spadek wiarygodności naszego kraju jako pełnoprawnego Członka UE w pełni respektującego unijne prawodawstwo, co niewątpliwie może doprowadzić do przyznania Polsce mniejszych dotacji na inwestycje infrastrukturalne w przyszłym budżecie Unii Europejskiej.
Warto podkreślić, iż w chwili obecnej trwają prace nad cennikiem PKP PLK na rozkład jazdy 2013/2014. Ewentualne przyjęcie cennika niezgodnego z wyrokiem Trybunału może skutkować roszczeniem przewoźników kolejowych o odszkodowanie od Państwa polskiego. Polskie władze powinny więc dołożyć wszelkich starań, aby niezwłocznie dostosować Rozporządzenie do wymogów prawodawstwa unijnego i umożliwić – zarówno zarządcy, jak i zatwierdzającemu cennik Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – pracę w stanie prawnym w pełni zgodnym z prawodawstwem i orzecznictwem wspólnotowym.

Zapisz się na newsletter

Akceptuję politykę prywatności