Ministerstwo infrastruktury

Opinia ZNPK ws. Dokumentu Implementacyjnego

Dokument Implementacyjny (DI) to spis projektów, które będą mogły być realizowane przy udziale środków unijnych w latach 2014-2020. ZNPK przesłał szereg uwag do projektu przygotowanego przez Ministerstwo. Z projektem Ministerstwa można zapoznać się tutaj, a z uwagami ZNPK - tutaj. przeczytaj więcej

List Otwarty ws Raportu NIK

Prezes Zarządu ZNPK Wojciech Jurkiewicz wystosował List Otwarty do Pani Premier - Minister Infrastruktury i Rozwoju w związku z publikacją Raportu NIK dot. bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. W Liście Prezes ZNPK podkreśla, iż Raport NIK wyraźnie wskazuje, iż główną przyczyną niskiego bezpieczeństwa jest zła jakość infrastruktury, czego nie rozwiąże wydłużanie w nieskończoność okresu potrzebnego do wyszkolenia maszynisty. Z pełną wersją Listu można zapoznać się tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK wzywa do pilnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości ws stawek

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 30 maja 2013 roku w sprawie C-512/10 stwierdzającym uchybieniom Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezgodności z prawem unijnym szeregu polskich przepisów mających kluczowy wpływ na wysokość stawek dostępu, ZNPK oczekuje od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pilnego wdrożenia postanowień przedmiotowego wyroku poprzez jak najszybsze dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnych. przeczytaj więcej

ZNPK występuje do Ministerstwa Infrastruktury o udostępnienie informacji publicznej związanych z alokacją infrastuktury punktowej

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o udostępnienie informacji związanych z kwestią alokacji punktowej infrastruktury. Wniosek można przeczytać tutaj, natomiast tutaj znajduje się odpowiedź Ministerstwa. przeczytaj więcej

ZNPK występuje o udostępnienie opinii Komisji Europejskiej ws. nieprawidłowości podczas wdrażania pierwszego pakietu kolejowego

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wniósł o udostępnienie pełnej treści uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z dnia 8 października 2009 roku skierowanej do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego, która stanowiła podstawę do opracowania przez Ministerstwo Infrastruktury „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe” z czerwca 2010 roku. Czytaj. przeczytaj więcej

Uwagi ZNPK ws. rozporządzenia wprowadzającego dwuosobowe drużyny trakcyjne

Związek skierował pismo do Ministra Infrastruktury na temat projektu zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Jednocześnie Związek apeluje o zwrócenie się do Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) o zajęcie stanowiska w sprawie zasadności stosowania dwuosobowej drużyny trakcyjnej na lokomotywach z siedziskiem maszynisty po lewej stronie kabiny lokomotywy oraz o przesłanie przez ERA materiałów powstałych w toku dotychczas prowadzonego postępowania. Pismo dostępne jest tutaj. przeczytaj więcej

Raport Centrum im. Adama Smitha

Centrum im. Adama Smitha opublikowało raport „Konkurencja w transporcie kolejowym warunkiem poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki”. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Raport można pobrać tutaj. przeczytaj więcej

Wniosek ZNPK ws. możliwości upadłości PKP Cargo

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych skierował do Ministerstwa Infrastruktury wniosek, w którym wskazuje na niedogodności w związku z faktem, iż spółki z Grupy PKP, w tym PKP Cargo, pozbawione zostały zdolności upadłościowej. Związek akcentuje, iż stan ten niezgodny jest z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz uniemożliwia uczciwą konkurencję na polskim rynku przewozów towarowych. W odpowiedzi Związek uzyskał zapewnienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta, iż "zostaną podjęte prace w celu zapewnienia w tym zakresie zgodności przepisów prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej". Odpowiedź można przeczytać tutaj. przeczytaj więcej

ZNPK komentuje nowe stawki dostępu do infrastruktury

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych zwołał konferencję prasową, na której przedstawił swoje stanowisko w sprawie nowych stawek dostępu do infrastruktury kolejowej.

Materiały do pobrania. przeczytaj więcej

Zapisz się na newsletter

Akceptuję politykę prywatności